Liên hệ


Tòa nhà C, nhà máy số 10, đường Tongfu, dưới Đường Yanla, quận Baoan, Thâm Quyến

0755-29714633

lhb@esd-fim.com